MIBIHAR Lifetime Members List

in Association

Thanks to all Lifetime MIBIHAR members for their continuous support!
1.Saurabh & Rachna Kumar
2.Kanish & Namita Mohan
3.Sanjeev & Swati Sinha
4.Shailesh & Shilpi Raman
5.Amit Ranjan
6.Dr. Bala & Niru Prasad
7.Dr. Taj & Sophia Anjum
8.Dr. Anand & Arabella Prasad

9.Jaldhar & Pushpa Prasad
10.Dr. Madhukar & Anshu Prasad
11.Dr. Dhananjay & Shalini Kumar
12.Sanjay & Chetna Prasad
13.Suman & Kavita Tetarbe
14.Rakesh & Rimjhim Modi
15.Kuntal & Anita Kumar
16.Shashank & Sunita Gupta
17.Rajeev & Seema Grover
18.Prem & Punam Mishra
19.Rajesh & Rekha Singh
20.Subir & Pallawi Kumar
21.Durga Nand & Abhilasha Jha
22.Sundeep & Kavita Misra
23.Ashish & Payal Singh
24.Abhishek & Aditi Jha
25.Himanshu & Shalini Singh
26.Kamal & Neeta Verma
27.Amitabh & Gunjan Verma
28.Shashi Bhushan & Shilpa
29.Abhishek & Monica Chauhan
30.Abhishek Choudhary
31.Brajesh & Sangita Verma
32.Abhishek Vimal & Madhu Priya
33. Ramesh & Vandana Mishra
34. Vijay (Dr.) & Ruby Kumar

Copyright © 2010 mibihar. All rights reserved.